Domain
  • Ankara Isı Yalıtım - Mantolama - Güzel bir Ankara Gece Manzarası
  • Ankara'da mantolama ısı yalıtım uzmanı ALTINAY İNŞAAT
  • Ankara Mantolama ve ısı yalıtım Firmaları
  • ALTINAY İNŞAAT Ankara da Isı yalıtım Mantolama uzmanı
  • Ankara Mantolama Isı Yalıtım Firmaları
  • Altınay İnşaat Mantolama ısı yalıtım uzmanı,Sağlıklı ve Ekonomik çözümler sunar.
  • Ankara Dış Cephe Isı Yalıtım Mantolama
  • ALTINAY İNŞAAT Ankarada ısı yalıtım,Mantolama uzmanı firma
  • Ankara da Isı Yalıtım Mantolama Uzmanı Firma
  • ALTINAY İNŞAAT TECRÜBE KALİTE VE GÜVENİN ADRESİ
  • Mantolama - Güzel Bir İstanbul Boğaz Manzarası
  • İstanbul-mantolama - ısı yalıtım -firmaları

Isı yalıtımı zorunlu mu ?

 ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUK OLDU

Isı yalıtımı, binaların iç ve dış cephelerinde, sıcak ve soğuğa karşı alınan önlemler bütünü. Isı yalıtımı ile elektrik ve yakıt faturalarında % 50'lik bir azalma söz konusu. Türkiye kullandığı enerjinin neredeyse tamamını ithal etmekte.  Yani enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz.Dolayısı ile ısı yalıtımı ve mantolama ülkemiz ekonomisi için acil bir ihtiyaç.

Yeni Binalarda Isı yalıtımı (Mantolma) mecburi mi ?

Yeni Yapı Denetimi Kanunu ile 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm yeni yapılacak binalara ısı yalıtımı zorunluluğu geliyor.Artık ısı yalıtımı projesi olmayan yeni yapılacak binalar belediyeden ruhsat alamayacak. Yönetmelik ısı yalıtımını ilk etapta yeni binalar için zorunlu kılıyor.

Eski (mevcut) Binalarda Isı yalıtımı (Mantolma) mecburi mi ?

Eski yada mevcut binaların da 2017’ye kadar yalıtım yaptırması gerekiyor,sorunuzun cevabı evet eski binalarda da ısı yalıtımı diğer ifade ile mantolama yaptırılması kanun gereğidir.Kaldıki mantolama yaptıran herkes,neden daha önce yaptırmadığını sorguluyor,zira zorunluluğun ötesinde,gözle görülür bir ekonomik kazanç ve ısı keyfi oluşturuyor.

Eski binalarda ısı yalıtımı zorunlu mu?

Binalarda ısı kayıplarının azaltılması ve enerji tasarrufu sağlanabilmesi için mantolama işlemi yapılıyor. Bu sayede ısı enerjisinden tasarruf edilebiliyor. Peki, eski binalarda ısı yalıtımı zorunlu mu?

23 Haziran 2014  Pazartesi 

Eski binalarda ısı yalıtımı zorunlu mu?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 metrekare  üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu olmuştur. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Mantolama Kanunu

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır.

A verimli bina,

G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir.

Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise  C enerji sınıfını alacaktı

Kanuna göre, 2017 tarihine kadar eski binaların da enerji kimlik belgelerini almaları gerekiyor.

Isı yalıtımı yeterli olmayan binalara yasal yaptırımlar arasında; alım-satım, kiralama gibi işlemler yapılmıyor ve doğal gaz, kombi gibi uygulamalar da yaptırılamıyor.

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011'tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. Şöyleki:

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre,

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise  C enerji sınıfını alacaktır.


Yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte Türkiye'de yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi'ni çıkartmak zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yani yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. 

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

Isı yalıtım projesi zorunluluğu

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği ile yeni getirilen bir diğer önemli hususta ısı yalıtım projesi zorunluluğudur.

Yeni yapılan binalarda yapı kullanım izni alabilmek için içeriği mevzuata uygun olarak hazırlanmış bir ısı yalıtım projesi hazırlanması zorunludur.

Aksi halde yeni yapılan binanın yapı ruhsatı alınamayacaktır.

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

Mevcut binalar 

2 Mayıs 2017
 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

Türkiye'de yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesine karşın mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 yılından sonra binanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise bina sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Yine, yapılacak düzenlemeler sayesinde binalar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımından sınıflandırmaya tabi tutulan binalar atık enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım - satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan talebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır. 

Sonuç olarak 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım - satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için mevcut yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

MADDE 25 - (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. ( Enerji Verimliliği Kanununun yayım tarihi 02.05.2007 dir. )


DOĞRU ÇÖZÜM İÇİN DOĞRU ADRES
 

Ankara Altınay inşaat,Uzman kadro,teknik ekipman,asansör ve asma iskele sistemleri,garanti,markalı ürünler ile Dış cephe,ısı yalıtımı, mantolama işlerinizde en sağlıklı ve ekonomik çözümü sunar.Ankarada ısı yalıtım,mantolama,Dış cephe onarım,çevre düzenlemesi işlerinizde
 Altınay inşaat sizlere bir telefon kadar yakındır.

Altınay inşaat Ankara da ısı yalıtım,Mantolama Bina Onarım,çevre düzenleme konularında uzman kadrosu,tecrübesi,Kaliteli ve Birinci sınıf markalı malzeme kullanımı,Garantili hizmet seçenekleri ile kendisini ispat etmiş,konuda çok güzel bir piyasaya sahip olmuştur.Tüm bu özellikler ile siz müşterilerine hizmet sunmanın gururunu taşımaktayız.Hizmet için varız. 

 

    ALTINAY İNŞAAT Dış cephe ısı yalıtımı ve mantolama   

 

10 SORUDA ISI YALITIMI HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ.

 

Binalarımızda ısı kaçak ve kayıpları bir hayli fazla,buna zamlanacak doğal gaz fiyatları da eklenince ya daha çok üşüyeceğimiz ya da faturaların etkisiyle fazlasıyla terleyeceğimiz ortada… Oysa ısı yalıtımı ile ısıtma ve soğutma giderlerini yarı yarıya azaltmak ve tasarruflu, sağlıklı, konforlu konutlarda yaşamak mümkün.

Peki, nedir ısı yalıtımı? Ne gibi avantajları vardır? Pahalı mıdır, ucuz mudur? Isı yalıtımı yaptırmaya karar verildiğinde nelere dikkat etmek gerekir?...  Eğer bu soruların cevaplarını biliyor ve uyguluyorsanız eviniz mükemmel yalıtımlı demektir. Ya da bundan sonra ev seçerken konuya daha dikkatli yaklaşacağınız için mükemmel bir eve sahip olmak üzeresiniz…

 

 1)      Isı yalıtımı nedir?
 
 

Isı yalıtımı, binaların iç ortam sıcaklıklarını ideal düzeyde tutmak için dış hava şartlarından, kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korunarak yapı bileşenleri ve dış ortam arasındaki ısı kaybını azaltmak için yapılan işlemlerdir. Kışın ısınmak yazın da serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltmak amacıyla yapılan ve aynı zamanda binanın ömrünü uzatan önlemler olarak da özetlenebilir.

 

 2)      Binanın nerelerine yapılıyor?
 

Binaların çatı ve duvarlarına, katları ayıran döşemelere, garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar ve çıkmalara, zemine oturan döşemeler üzerine yapılıyor. Binanın dış cephesini saran ısı yalıtımı uygulamasına ise “mantolama” deniyor.

 

 3)      Ne kadar sürede ve hangi hava şartlarında uygulanıyor?
 

Genel olarak içinde oturulan yapılarda ısı yalıtımı uygulamaları, orta büyüklükteki bir bina için iki ila dört haftalık zaman zarfında tamamlanıyor. Çok yağışlı ve soğuk dönemler dışında her zaman uygulanabiliyor.

 

 4)      Tüketicilere sağladığı yararlar nelerdir?
 
Isı yalıtımı öncelikle ısıtma ve soğutma amacıyla harcanan yakıt ve elektrik masraflarını en az yüzde 50 azaltıyor. Nemden kaynaklanan küf, rutubet, mantar ve kötü koku oluşumunu önlüyor. Sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratıyor. Binaların taşıyıcı sistemini korozyona karşı koruyor ve depreme karşı güvenliğini artırıyor.
 

 5)     Ülke ekonomisi ve çevreye katkıları nelerdir?
 

Binaların yalıtımlı olması ülke ekonomisine her yıl 7.5 milyar dolar kazandırıyor. Her yıl yeni yapılan 100 bin binanın tamamında ısı yalıtımı yapılması durumunda 300 milyon dolar enerji tasarrufu sağlanabiliyor. Isı yalıtımı, fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı salımını yüzde 50 azaltarak küresel ısınmayla mücadeleye katkı sağlıyor.

 

 6)      Maliyeti nedir?
 

Binanın projelendirme ve yapım aşamasında uygulandığında ısı yalıtımının maliyeti binanın yapım maliyetinin yüzde 3’ü ila 5’ini geçmiyor. Mevcut binalara sonradan ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti ise yalıtım ürünleri, sıva, son kat boya ve uygulama da dahil olmak üzere metrekarede ortalama yaklaşık 30-40 TL arasında değişiyor. Bu da bir apartmanda daire başına yaklaşık 3 bin ila 4 bin TL anlamına geliyor.

 

Yalıtım kredileri ile örneğin 24 ay vadeyle 4 bin TL yalıtım kredisi alan bir tüketicinin ayda 183 TL geri ödemesi oluyor. Isı yalıtımı yaptırdıktan sonra ayda ortalama 300 TL olan yakıt faturası 150 TL’ye iniyor ve bu sayede elde edilen 150 TL’lik tasarruf kredi borcunu ödemek için kullanılabiliyor. Birkaç yıl içinde kendini amorti eden yalıtım, sonrasında ömür boyu kazandıran kârlı bir yatırıma dönüşüyor.

 

 7)      Isı yalıtımı zorunlu mu?
 

Gerek TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği gerekse 5 Aralık’ta yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereğince, ısı yalıtımı yasal olarak zorunlu bir uygulama. Artık ısı yalıtımı projesi olmayan yeni yapılacak binalar belediyeden ruhsat alamayacak. Yönetmelik ısı yalıtımını ilk etapta yeni binalar için zorunlu kılıyor ama mevcut binaların da 2017’ye kadar yalıtım yaptırması gerekiyor.

        
"2011’DEN İTİBAREN ISI YALITIMI ZORUNLU"
        
İnşaat ve alt sektörlerin en büyük sorunlarından olan denetim eksikliğinin Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun değişikliği ile artık tarihe karışacağını anlatan Ulu, bugüne kadar 19 ilde uygulanmasına başlanan sistemin Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2011’den itibaren bütün illerde zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
        
Bu karardan olumlu etkilenecek sektörlerin başında ise ısı yalıtımı sektörünün geldiğini vurgulayan Ulu, "Çünkü yeni yıldan itibaren artık yeni binaların ısı yalıtımı durumu tüm Türkiye genelinde denetlenecek ve yalıtımsız bina inşaatına izin verilmeyecek" dedi.
        
Isı yalıtımı konusunda 2000 yılında yönetmelik çıkarıldığını, ancak denetim sistemindeki eksikler nedeniyle yalıtımsız bina yapımının devam ettiğini hatırlatan Ulu, çıkarılan kanunla  ülke genelinde zorunluluk getirilmesini çok olumlu bulduklarını ifade ederek, yılbaşından itibaren "yalıtımdan kaçmanın mümkün olmayacağını" belirtti.
        
Yeni binaların yalıtım durumunun mutlaka denetlenecek olmasının sektörün büyümesine katkı sağlayacağını ifade eden Ulu, bu sayede hem yeni ev satın alan ya da kiralayan tüketicilerin daha ekonomik ve sağlıklı ortamlarda yaşayacağını hem de ülke ekonomisinin büyük bir tasarruf elde edeceğini sözlerine ekledi.

AA.

Dış Cephe, Isı Yalıtım Mantolama Yönetmelik 

TS825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

Binalarda enerji verimliliği ile yayımlanan 29 Nisan 1998 tarihinde, tavsiye niteliğinde ki       TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları” standardı; 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı resmi gazetede yeniden yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan “Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği” nin 08 Mayıs 2000 tarih 24043 sayılı resmi gazetede yer alması ile 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir.14 Haziran 2000 tarihinden sonra yapılan binalarda; standartlara ve uygulanmış olan yönetmeliklere uymak zorunludur.

12 Ağustos 2001 tarih ve 24491 sayılı resmi gazete ile yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” ile ısı yalıtımı uygulamalarının denetimi, Yapı Denetim Kuruluşlarına verilmiştir.

TS 825 “BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI” STANDARDI

14.06.1999 GÜN VE 23725 SAYIL RESMİ GAZATEDE YAYIMLANMIŞTIR.
14.06.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN ZORUNLU UYGULAMAYA GEÇMİŞTİR.
14.06.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜM YAPILARIN YALIITIM PROJE HESAPLARINDA ANILAN STANDARTTAKİ  KURALLAR BAZ ALINACAKTIR.
BU ZORUNLU KURALLAR ÖZETLE

1-BİNALARIN ALAN VE HACİM ORANLARINA GÖRE ISITMA HARCAMALARINA YENİ SINIRLAR GETİRMİŞTİR. İKLİM BÖLGELERİNE GÖRE (66 ile Kwh/m2)
“BİNALARIN ISITILMASINDA DAHA ÖNCE KULLANILAN ENERJİDEN YAKLAŞIK %50 TASARRUF ELDE EDİLİYOR.”

2-BİNALARIN KOLON, KİRİŞ, PERDELERİNE ISI YALITIM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR.

3-BİNALAR, ISI İHTİYACI KİMLİKLE OLUYOR

4-BİNALARIN YOĞUŞMA ANALİZLERİ  YAPILIYOR.

5-ISI YALITIMINA SÜREKLİLİK KAZANDIRILIYOR.

XPS Isı Yalıtım Malzemeler Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, Türkiye’deki 17 milyon konutun yüzde 90’ının yalıtımsız olduğunu ve bunun her yıl ortalama 7,5 milyar dolarlık israfa yol açtığını söyledi.
        
Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin bütçesine, ülke ekonomisine ve çevreye büyük katkılar sağlayan ısı yalıtımının maliyet olarak görülmemesi gerektiğini, aksine konfor ve giderlerin düşürüleceği önemli bir uygulama alanı olduğunu kaydetti.
        
Ekonomik ısınmanın tek yolunun yalıtımdan geçtiğini ifade eden Ulu, bu uygulamanın faturalara en az yüzde 50 oranında düşüşle yansıdığını savundu.
        
Türkiye’deki 17 milyon konutun yüzde 90’ının yalıtımsız olduğu için her yıl ortalama 7,5 milyar doların israf edildiğini vurgulayan Ulu, yılda ortalama 100 bin yeni bina yapıldığına dikkati çekerek, sadece bunların ısı yalıtımlı olması durumunda yıllık 300 milyon dolar enerji tasarrufu sağlanabileceğinin altını çizdi. Yalıtımın sanıldığı gibi pahalı ve zor bir uygulama olmadığını anlatan Ulu, şöyle konuştu:
        
"Isı yalıtımının getirdiği maliyetin payı, yeni bir binada sadece yüzde 3 ila 5’i kadardır ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti etmektedir. Mevcut binalarda ise mantolamanın maliyeti yalıtım ürünleri, sıva, boya ve uygulama da dahil olmak üzere metre karede ortalama yaklaşık 30-40 lira arasında değişmektedir."


 8) Hangi ürünler tercih edilmeli?

Özellikle mantolama uygulamalarında ısı yalıtımının sorunsuz uygulanması için paket sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Paket sistemler ısı yalıtımı uygulamasında kullanılan; ısı yalıtımı levhası, yapıştırıcı, sıva, file, dübel ve yüzey kaplama malzemeleri gibi birbiri ile uyumu denenmiş ve test edilmiş tüm malzemeleri bir arada sunuyor. Ucuz olduğu için tercih edilen merdiven altı ürünler ve toplama paketler ise uygulama sonrasında ciddi sorunlar yaşanmasına ve harcanan paranın çöpe gitmesine neden oluyor. Bu nedenle bilinen firmaların ürettiği, standartlara uygun, belgeli ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.

 9) Isı yalıtımında en avantajlı sistem hangisi?
 
Tüketicilerin renkli, EPS ısı yalıtım levhalarının yer aldığı paket sistemleri tercih etmek önemli avantajlar sağlıyor. EPS levhaların dış hava şartlarından etkilenmemesi, su emmediği için dona karşı dayanıklı olması sıva ve boya yüzeyinde çatlak oluşumunu, bina içinde ise küf ve rutubet oluşumunu engelliyor ve bina ömrünü uzatıyor. Ayrıca uygulandıktan sonra sigorta ve belirli sürelerle garanti avantajı veren bu paket sistemlerin güvenilirliği tartışılmaz.
 10) Doğru maliyet hesabı ve yeterli ustalar için nelere dikkat edilmeli?

Teklif alırken, cephe metrajının doğru çıkarılması maliyetlerin doğru hesaplanması açısından da önemli. Ayrıca firmanın uygulama ustalarının yeterli olması da en iyi ve sorunsuz sonucu elde etmeye yardımcı oluyor. Bu noktada, ısı yalıtımı yaptırmak için bilinen firmalara başvurmak en doğru çözümü sunuyor. Uygulama sırasında ise üretici firmaların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak uygulamanın bu doğrultuda yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi gerekiyor.


Yorumlar - Yorum Yaz
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret186763
Saat
Takvim
Kuşkonmaz,Kuş Kovucu

Kuşkonmaz,kuş konmaz,Kuş kovucu ,kuş kovar, Güvercin kovar diken

 

Mantolama Markaları